Pressmeddelanden

ByggDialog tar hem stort projekt i Göteborgs stad

21 september 2018

ByggDialog har fått uppdraget att som totalentreprenör i ett strategiskt partneringsamarbete bygga två större skolor, med optioner för ytterligare två i västra Göteborg. Totalt kommer projektet generera skolor för upp till 2500 elever.

Beställare av projektet är Lokalförvaltningen i Göteborgs stad och arbetet med skolorna är planerat att starta under hösten 2018. Den totala projekterings- och produktionstiden sträcker sig fram till hösten 2023, då besiktningarna för alla projekt ska vara slutförda.

Vi är väldigt glada att Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad valt strategisk partnering som samarbetsform och ByggDialog som totalentreprenör. För oss på ByggDialog som enbart arbetar i partneringsamverkan känns det jättebra att tillsammans med alla andra aktörer få vara med och bidra till utvecklingen av Göteborgs skolor. Vi hoppas att vår långa erfarenhet av arbetsformen kan komma till stor nytta i samarbetet, säger Jörgen Sundhäll, VD ByggDialog

Kontakt för mer information:
Jörgen Sundhäll
010-459 88 01
jorgen.sundhall@byggdialog.se

Kick-off för nytt vårdprojekt med Region Västmanland

21 maj 2018

Förra veckan gick startskottet för det nya vårdprojektet Sala närsjukhus, som ByggDialog genomför i samverkan med Region Västmanland.

Startworkshop Sala närsjukhus Region Västmanland

Den 16-17 maj samlades cirka 75 entreprenörer, konsulter, representanter från vårdverksamheten, beställare och arkitekter tillsammans med Region Västmanland och ByggDialog  för en tvådagars startworkshop för det nya vårdprojektet Sala närsjukhus.

Projektet omfattar både nybyggnation och ombyggnation av befintlig byggnad vid Västmanlands sjukhus i Sala, med en total byggnadsyta på ca 18 385  m2. Syftet med projektet är att samla verksamheten och vården till en sammanhållen byggnad med säkra, tillgängliga, ändamålsenliga och attraktiva vårdmiljöer.

Under de båda dagarna arbetades gemensamma projektmål och arbetssätt fram för att skapa samsyn och riktlinjer för projektet. Genom att samla alla discipliner och kompetenser knutna till projektet från start, skapas inte bara en sammanhållen gemenskap utan också goda förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar, innovativa idéer och ett lyckat samarbete. Resultatet av startworkshopen sammanfattades i en partneringöverenskommelse som undertecknades av alla deltagare. Nu väntar ett intensivt projekteringsarbete då produktionsstart är planerad till fjärde kvartalet 2018. Sjukhuset beräknas stå klart under 2021.

Projektet sker i partneringsamverkan där Region Västmanland är beställare, Sweco Architects arkitekter och ByggDialog totalentreprenör.

Kontakt: Michael Sundhäll, projektchef, 010-459 88 68

Startworkshop Sala närsjukhus Region Västmanland

Ca 75 personer från olika verksamheter och discipliner samlades för att starta igång projektet.

 

Startworkshop Sala närsjukhus Region Västmanland

Gemensamma mål togs fram under workshopen.

 

Startworkshop Sala närsjukhus Region Västmanland

Många nya möten och bekantskaper, en viktig pusselbit för ett lyckat projekt.

Uppstart av miljardprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

26 januari 2018

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där ByggDialog blivit anlitad som totalentreprenör.

AS-bkocket Skaraborgs sjukhus Skövde Tyrens Västfastigheter

Illustration av AS-blocket: Tyréns

Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning med ambulansintag, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till ca 65 000 kvm BTA.

P-blocket är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på ca 26.000 kvm i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras. AS-blocket omfattar nybyggnad på ca 39.000 kvm innehållande akutmottagning med ambulansintag samt akutradiologi, röntgen, sterilcentral, IVA och operation.

Just nu pågår projekteringsfasen i projektet, som under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer att vara i tvåmiljardersklassen.

– Det känns mycket bra att vi har fått förtroendet att genomföra det här projektet. Det här är ett stort och komplext projekt som kräver  mycket god planering, resursutnyttjande och samverkan mellan alla aktörer och verksamheter. Vi är trygga i att kunna erbjuda en partneringmodell som skapar förutsättningar för detta i alla led,  säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog.

Projektet sker i partneringsamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.

Kontakt
Jörgen Sundhäll, VD, 010-459 88 01
Mikael Jardeby, projektchef, 010-459 88 07

Strategisk samverkan med Säfflebostäder

24 februari 2017

ByggDialog har blivit tilldelade två projekt i strategisk partnering av Säfflebostäder (SÄBO). Det ena uppdraget omfattar ROT-renovering av delar av SÄBOs befintliga fastighetsbestånd samt nyproduktion av 24 lägenheter. Det andra uppdraget omfattar renovering och nybyggnation av diverse byggnader samt nyproduktion av en bollhall. Båda projekten löper under fyra års tid med en total budget på ca 165 mkr.

Avtal med SundaHus för ett proaktivt miljöarbete

20 februari 2017

ByggDialogs övergripande miljömål är att vara ett företag som guidar kunder och samarbetspartners till möjliga lösningar som går längre än såväl förväntan som lagkrav och ger brukarna de bästa förutsättningar för en hållbar och hälsosam livsstil.

Som ett led i att nå vårt miljömål, och för att hjälpa våra kunder ytterligare, har vi tecknat ett avtal med SundaHus som möjliggör miljömedvetna val av produkter i byggnaderna. Genom ett systematiskt arbetssätt beträffande dokumentation och klassning av inbyggt material kommer vi att kunna välja material och produkter som har minimal negativ hälso- eller miljömässig påverkan utifrån vad vi känner till i dag, och kan på så sätt, bidra till ett mer hållbart byggande.

ByggDialog erbjuder dessutom en egen kollektion för ytskikt i SundaHus där vi undviker höga emissioner av flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen (sk VOC och SVOC). Kollektionen är en proaktiv anpassning till den lagstiftning som kemikalieinspektionen föreslagit till regeringen, avseende nationella gränsvärden för emissioner, som kan komma att träda i kraft 2018. Liknande lagstiftning finns redan i flera EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien.

– Genom att teckna avtal med SundaHus och ta fram en egen kollektion höjer vi ambitionsnivån för vårt miljöarbete rejält. Vi bygger många förskolor, skolor och vårdlokaler och de måste, liksom alla andra lokaler där människor vistas, självklart vara så bra och hälsofrämjande de nånsin kan bli, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog.

Våra policies för miljö, kvalitet och arbetsmiljö kan du läsa om under fliken Om ByggDialog eller ladda ner här.

Läs mer om Sunda Hus

SundaHus logo portrait RGB

 

ByggDialog bygger Valmets största anläggning i Sverige

20 januari 2017

Valmet AB har gett ByggDialog uppdraget Office Consolidation i Karlstad, som omfattar ny- och ombyggnation av kontors- och lagerlokaler. Anläggningen i Karlstad blir Valmets största utanför Finland.

soren_larsson-700x460px

Valmet har idag verksamhet och kontorslokaler på två platser i Karlstad. Nu samlar man hela verksamheten på Valmets redan befintliga fastighet på industriområdet Lamberget i Karlstad. Den nya anläggningen kommer rymma över 700 anställda och blir den största i världen utanför Finland, där huvudkontoret ligger.

I uppdraget ingår ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor, tillbyggnad av industribyggnad samt ny entrébyggnad. Utöver detta innefattas också mindre ombyggnader av lagerhall, rivningsarbeten samt en ny logistik- och trafiklösning. Total yta är ca 5000 m2. Byggproduktionen startar i mars 2017 och byggnaden beräknas stå klar under andra kvartalet 2018.

Office Consolidation är en totalentreprenad i partneringsamverkan, där särskild vikt kommer att läggas på att säkerställa befintlig verksamhet under hela projekttiden.

Nytt projekt: CAMPUS vid Universitetssjukhuset i Örebro

19 december 2016

Region Örebro har beslutat att tilldela ByggDialog uppdraget CAMPUS USÖ. Uppdraget omfattar om- och tillbyggnation av Örebro Universitets undervisningslokaler på Universitetssjukhuset i Örebro.

Campus USÖ Universitetssjukhuset i Örebro partnering

Illustration: White Arkitekter

Alldeles bredvid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) ligger Örebro universitets medicinarcampus. Här finns institutionen för Medicinska vetenskaper, ett medicinskt bibliotek och Kliniskt forskningscentrum. Universitetet behöver fler, större och mer ändamålsenliga undervisningslokaler, varvid en om- och tillbyggnad nu ska genomföras.

Fastigheten ska byggas till i fyra våningar och innefattar bland annat hörsal, lärosalar, kontor och allmänutrymmen om ca 2940 m² BTA. Målbudget är ca 90 mkr.

Projektet kommer genomföras som en totalentreprenad med samverkansformen partnering, där Region Örebro är beställare.

– I skol- och vårdbyggnadsprojekt är partnering en utmärkt samarbetsform och vi på ByggDialog har Sveriges mest välutvecklade partneringprocess för den här typen av projekt. Därför känns det väldigt roligt att Region Örebro valt oss som entreprenör och partnering som samverkansform. Vi ser mycket fram emot det här samarbetet med Region Örebro, säger Bosse Rom, projektchef och ombud på ByggDialog.

Miljömålen i projektet är höga och intentionen för tillbyggnaden är att certifieras enligt Miljöbyggnad guld. Projektet planeras  preliminärt vara klart under 4:e kvartalet 2018.

Strategisk partnering med Ale kommun

21 september 2016

ByggDialog har av Ale kommun blivit tilldelade ett nytt projekt för förskolor och skolor inom Ale kommun. Projektet är en totalentreprenad i strategisk partneringsamverkan som löper under fem år. I ett första skede omfattar uppdraget en ny förskola i Nol, med åtta avdelningar i två plan. Därefter option på upp till ytterligare åtta skolor och förskolor i kommunen.

– Ale kommun är en helt ny kund för oss och dessutom på ny geografisk marknad. Fördelen med en strategisk partnering är dels en upparbetad förståelse för kundens behov men också kunskapsåterföringen mellan projekt som ofta leder till en effektivare byggprocess och lägre slutkostnad.  Därför ser jag mycket fram emot det här samarbetet, säger Christian Broström som är projektchef i ByggDialog.

Projekteringen startar under hösten och förskolan i Nol beräknas vara färdigställd till sommaren 2018.


Oscar Persson ByggDialog samverkan partnering

 

ByggDialog får uppdrag i innovationsprojekt

4 juli 2016

ByggDialog AB har av Akademiska Hus utsetts till samverkanspartner för den andra etappen av Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Samarbetet avser inledningsvis planering men också en intention att genomföra färdigprojektering och byggnation.

Johanneberg Science Park Chalmers partnering Akademiska Hus

Illustration:Tengbom Arkitekter

Johanneberg Science Park etapp två, även kallat JSP2, är placerad mitt i navet för samhällsbyggnadsutveckling söder om Arkitektur- och Väg- och vattenbyggnadskomplexet på Chalmers och ska bli en arena där näringsliv, forskare, studenter och samhälle kan mötas, utbyta kunskap och bedriva utveckling. Projektet är ett nybyggnadsprojekt på cirka 10 400 BTA i 6 våningar.

Programarbetet för JSP2 genomfördes under 2014 och nu är det alltså dags för planering, projektering och förverkligande av projektet.

– Vi vill utmana både oss själva och våra leverantörer till att skapa en innovativ hållbar byggnad och en värdeskapande samverkansmiljö. Vi har valt att samverka med ByggDialog bland annat eftersom de har en väl utvecklad samverkansprocess som matchar vår höga ambitionsnivå, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

ByggDialog är ett företag som har nischat sig mot att enbart arbeta i byggprojekt som genomförs med partnering som arbetssätt. Vi väljer att samarbeta med företag som delar vår syn på hur en öppen, ärlig och effektiv byggprocess ska fungera.

– JSP2 är ett projekt som när det står klart kommer att bli en arena för samverkan och gemensam utveckling. Vi driver alla våra projekt med precis samma grundidé. Projektet stämmer med hur vi tänker och hur vi vill jobba. Därför känns det mycket bra att vi har fått det här förtroendet. Samarbetet med Akademiska Hus i Göteborg är dessutom ett viktigt steg för oss i vår fortsatta expansion och utveckling i västra Sverige, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog.

Projektet startar under sommaren 2016 och beräknas vara klart våren 2019.

Fakta om Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Akademiska Hus äger och förvaltar byggnaderna i klustret som ligger på Chalmersområdet i Göteborg. Klustret syftar till att öka gränsöverskridande samverkan och skapa nya innovations- och utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad.

Kontakt:

Jörgen Sundhäll, 010-459 88 01, jorgen.sundhall@byggdialog.se

Fakta om ByggDialog

ByggDialog är ett byggföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. Vi bygger främst skolor, sjukhus och industrier men även andra offentliga byggnader, lokaler för handel samt bostäder. Med kompetenta, engagerade medarbetare leder och organiserar vi hela bygg- och partneringprocessen redan i tidigt skede, för att sedan ta ansvaret för projektering och genomförande. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro med huvudkontor i Karlstad. ByggDialog startade 2007 och har idag ca 125 anställda och en omsättning på ca 900 MSEK.

Nytt specialisttandvårdcentrum och sjukhuskansli i Skövde

2 juni 2016

ByggDialog har blivit tilldelade projektet Nytt specialisttandvårdcentrum och sjukhuskansli vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Den nya byggnaden uppförs i tre plan med en yta på 7 980 m2. Det blir ett komplett specialistcentrum, där Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras. Projektet, som är en totalentreprenad i partneringssamverkan där Västfastigheter är beställare, har en budget på ca 246 mkr.

Illustration Specialisttandvårdcentrum Skövde partnering

Nytt specialisttandvårdscentrum. Illustration: Pyramiden Arkitekter

– Det här är ett stort, spännande och komplext projekt och det känns givetvis väldigt roligt att vi fått det här förtroendet, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog. Vi är specialiserade på bland annat skolor och sjukhus, projekt där partnering är en utmärkt samarbetsform. Som Sveriges ledande partneringentreprenör känns det extra bra att få vara med och bidra till samhällsbyggandet i ett samverkansprojekt av den här typen.

Projekteringen startar under försommaren 2016 och projektet beräknas vara klart för inflyttning sista kvartalet 2018.

ByggDialog har, utöver en rad färdigställda vårdbyggnader, för närvarande tre andra vårdbyggnadsprojekt som pågår i bland annat Skövde och Mölndal.

Nytt specialisttandvårdscentrum Skövde partnering Västfastigheter och ByggDialog

Fasad mot öster. Illustration: Pyramiden Arkitekter

 

Sida 1 av 3123
Erik Olsson

Alla uppgifter om din kontaktperson

Läs om erfarenheter och hitta kontaktuppgifter till Byggdialogs alla tjänstemän här. Gå till sidan med kontaktpersoner.

Claes gipsar innervägg

Våra hantverkareVisa galleri >>

referens_helmia01

Bilder på referensprojekt

Besök vår avdelning för referensprojekt och titta på nytagna bilder från exempelvis Sunne bibliotek, Outokumpo Degerfors, Helmia Karlstad. Klicka här.

Byggdialog2023-beskuren

Karriär och jobb

Vi har ett växande behov av nya medarbetare som är intresserade av att bidra till samhällsbyggandet och utvecklas i ett expansivt företag. Välkommen till oss!

Läs mer >>

Kontaktuppgifter:

Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Telefon: +46(0)10-459 88 00


Se karta >

Tilldelningsbeslut, nya samarbeten och kontrakt

En långsiktig samverkan i Värmland

19 september 2018
I går eftermiddag tecknades avtal mellan ByggDialog och Hammarö kommun för ett strategiskt partneringsamarbete...
Läs hela »