Pressmeddelanden

Uppstart av miljardprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

26 januari 2018

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där ByggDialog blivit anlitad som totalentreprenör.

AS-bkocket Skaraborgs sjukhus Skövde Tyrens Västfastigheter

Illustration av AS-blocket: Tyréns

Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning med ambulansintag, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till ca 65 000 kvm BTA.

P-blocket är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på ca 26.000 kvm i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras. AS-blocket omfattar nybyggnad på ca 39.000 kvm innehållande akutmottagning med ambulansintag samt akutradiologi, röntgen, sterilcentral, IVA och operation.

Just nu pågår projekteringsfasen i projektet, som under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer att vara i tvåmiljardersklassen.

– Det känns mycket bra att vi har fått förtroendet att genomföra det här projektet. Det här är ett stort och komplext projekt som kräver  mycket god planering, resursutnyttjande och samverkan mellan alla aktörer och verksamheter. Vi är trygga i att kunna erbjuda en partneringmodell som skapar förutsättningar för detta i alla led,  säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog.

Projektet sker i partneringsamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.

Kontakt
Jörgen Sundhäll, VD, 010-459 88 01
Mikael Jardeby, projektchef, 010-459 88 07

Strategisk samverkan med Säfflebostäder

24 februari 2017

ByggDialog har blivit tilldelade två projekt i strategisk partnering av Säfflebostäder (SÄBO). Det ena uppdraget omfattar ROT-renovering av delar av SÄBOs befintliga fastighetsbestånd samt nyproduktion av 24 lägenheter. Det andra uppdraget omfattar renovering och nybyggnation av diverse byggnader samt nyproduktion av en bollhall. Båda projekten löper under fyra års tid med en total budget på ca 165 mkr.

Avtal med SundaHus för ett proaktivt miljöarbete

20 februari 2017

ByggDialogs övergripande miljömål är att vara ett företag som guidar kunder och samarbetspartners till möjliga lösningar som går längre än såväl förväntan som lagkrav och ger brukarna de bästa förutsättningar för en hållbar och hälsosam livsstil.

Som ett led i att nå vårt miljömål, och för att hjälpa våra kunder ytterligare, har vi tecknat ett avtal med SundaHus som möjliggör miljömedvetna val av produkter i byggnaderna. Genom ett systematiskt arbetssätt beträffande dokumentation och klassning av inbyggt material kommer vi att kunna välja material och produkter som har minimal negativ hälso- eller miljömässig påverkan utifrån vad vi känner till i dag, och kan på så sätt, bidra till ett mer hållbart byggande.

ByggDialog erbjuder dessutom en egen kollektion för ytskikt i SundaHus där vi undviker höga emissioner av flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen (sk VOC och SVOC). Kollektionen är en proaktiv anpassning till den lagstiftning som kemikalieinspektionen föreslagit till regeringen, avseende nationella gränsvärden för emissioner, som kan komma att träda i kraft 2018. Liknande lagstiftning finns redan i flera EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien.

– Genom att teckna avtal med SundaHus och ta fram en egen kollektion höjer vi ambitionsnivån för vårt miljöarbete rejält. Vi bygger många förskolor, skolor och vårdlokaler och de måste, liksom alla andra lokaler där människor vistas, självklart vara så bra och hälsofrämjande de nånsin kan bli, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog.

Våra policies för miljö, kvalitet och arbetsmiljö kan du läsa om under fliken Om ByggDialog eller ladda ner här.

Läs mer om Sunda Hus

SundaHus logo portrait RGB

 

ByggDialog bygger Valmets största anläggning i Sverige

20 januari 2017

Valmet AB har gett ByggDialog uppdraget Office Consolidation i Karlstad, som omfattar ny- och ombyggnation av kontors- och lagerlokaler. Anläggningen i Karlstad blir Valmets största utanför Finland.

soren_larsson-700x460px

Valmet har idag verksamhet och kontorslokaler på två platser i Karlstad. Nu samlar man hela verksamheten på Valmets redan befintliga fastighet på industriområdet Lamberget i Karlstad. Den nya anläggningen kommer rymma över 700 anställda och blir den största i världen utanför Finland, där huvudkontoret ligger.

I uppdraget ingår ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor, tillbyggnad av industribyggnad samt ny entrébyggnad. Utöver detta innefattas också mindre ombyggnader av lagerhall, rivningsarbeten samt en ny logistik- och trafiklösning. Total yta är ca 5000 m2. Byggproduktionen startar i mars 2017 och byggnaden beräknas stå klar under andra kvartalet 2018.

Office Consolidation är en totalentreprenad i partneringsamverkan, där särskild vikt kommer att läggas på att säkerställa befintlig verksamhet under hela projekttiden.

Nytt projekt: CAMPUS vid Universitetssjukhuset i Örebro

19 december 2016

Region Örebro har beslutat att tilldela ByggDialog uppdraget CAMPUS USÖ. Uppdraget omfattar om- och tillbyggnation av Örebro Universitets undervisningslokaler på Universitetssjukhuset i Örebro.

Campus USÖ Universitetssjukhuset i Örebro partnering

Illustration: White Arkitekter

Alldeles bredvid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) ligger Örebro universitets medicinarcampus. Här finns institutionen för Medicinska vetenskaper, ett medicinskt bibliotek och Kliniskt forskningscentrum. Universitetet behöver fler, större och mer ändamålsenliga undervisningslokaler, varvid en om- och tillbyggnad nu ska genomföras.

Fastigheten ska byggas till i fyra våningar och innefattar bland annat hörsal, lärosalar, kontor och allmänutrymmen om ca 2940 m² BTA. Målbudget är ca 90 mkr.

Projektet kommer genomföras som en totalentreprenad med samverkansformen partnering, där Region Örebro är beställare.

– I skol- och vårdbyggnadsprojekt är partnering en utmärkt samarbetsform och vi på ByggDialog har Sveriges mest välutvecklade partneringprocess för den här typen av projekt. Därför känns det väldigt roligt att Region Örebro valt oss som entreprenör och partnering som samverkansform. Vi ser mycket fram emot det här samarbetet med Region Örebro, säger Bosse Rom, projektchef och ombud på ByggDialog.

Miljömålen i projektet är höga och intentionen för tillbyggnaden är att certifieras enligt Miljöbyggnad guld. Projektet planeras  preliminärt vara klart under 4:e kvartalet 2018.

Strategisk partnering med Ale kommun

21 september 2016

ByggDialog har av Ale kommun blivit tilldelade ett nytt projekt för förskolor och skolor inom Ale kommun. Projektet är en totalentreprenad i strategisk partneringsamverkan som löper under fem år. I ett första skede omfattar uppdraget en ny förskola i Nol, med åtta avdelningar i två plan. Därefter option på upp till ytterligare åtta skolor och förskolor i kommunen.

– Ale kommun är en helt ny kund för oss och dessutom på ny geografisk marknad. Fördelen med en strategisk partnering är dels en upparbetad förståelse för kundens behov men också kunskapsåterföringen mellan projekt som ofta leder till en effektivare byggprocess och lägre slutkostnad.  Därför ser jag mycket fram emot det här samarbetet, säger Christian Broström som är projektchef i ByggDialog.

Projekteringen startar under hösten och förskolan i Nol beräknas vara färdigställd till sommaren 2018.


Oscar Persson ByggDialog samverkan partnering

 

ByggDialog får uppdrag i innovationsprojekt

4 juli 2016

ByggDialog AB har av Akademiska Hus utsetts till samverkanspartner för den andra etappen av Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Samarbetet avser inledningsvis planering men också en intention att genomföra färdigprojektering och byggnation.

Johanneberg Science Park Chalmers partnering Akademiska Hus

Illustration:Tengbom Arkitekter

Johanneberg Science Park etapp två, även kallat JSP2, är placerad mitt i navet för samhällsbyggnadsutveckling söder om Arkitektur- och Väg- och vattenbyggnadskomplexet på Chalmers och ska bli en arena där näringsliv, forskare, studenter och samhälle kan mötas, utbyta kunskap och bedriva utveckling. Projektet är ett nybyggnadsprojekt på cirka 10 400 BTA i 6 våningar.

Programarbetet för JSP2 genomfördes under 2014 och nu är det alltså dags för planering, projektering och förverkligande av projektet.

– Vi vill utmana både oss själva och våra leverantörer till att skapa en innovativ hållbar byggnad och en värdeskapande samverkansmiljö. Vi har valt att samverka med ByggDialog bland annat eftersom de har en väl utvecklad samverkansprocess som matchar vår höga ambitionsnivå, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

ByggDialog är ett företag som har nischat sig mot att enbart arbeta i byggprojekt som genomförs med partnering som arbetssätt. Vi väljer att samarbeta med företag som delar vår syn på hur en öppen, ärlig och effektiv byggprocess ska fungera.

– JSP2 är ett projekt som när det står klart kommer att bli en arena för samverkan och gemensam utveckling. Vi driver alla våra projekt med precis samma grundidé. Projektet stämmer med hur vi tänker och hur vi vill jobba. Därför känns det mycket bra att vi har fått det här förtroendet. Samarbetet med Akademiska Hus i Göteborg är dessutom ett viktigt steg för oss i vår fortsatta expansion och utveckling i västra Sverige, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog.

Projektet startar under sommaren 2016 och beräknas vara klart våren 2019.

Fakta om Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Akademiska Hus äger och förvaltar byggnaderna i klustret som ligger på Chalmersområdet i Göteborg. Klustret syftar till att öka gränsöverskridande samverkan och skapa nya innovations- och utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnad.

Kontakt:

Jörgen Sundhäll, 010-459 88 01, jorgen.sundhall@byggdialog.se

Fakta om ByggDialog

ByggDialog är ett byggföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. Vi bygger främst skolor, sjukhus och industrier men även andra offentliga byggnader, lokaler för handel samt bostäder. Med kompetenta, engagerade medarbetare leder och organiserar vi hela bygg- och partneringprocessen redan i tidigt skede, för att sedan ta ansvaret för projektering och genomförande. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro med huvudkontor i Karlstad. ByggDialog startade 2007 och har idag ca 125 anställda och en omsättning på ca 900 MSEK.

Nytt specialisttandvårdcentrum och sjukhuskansli i Skövde

2 juni 2016

ByggDialog har blivit tilldelade projektet Nytt specialisttandvårdcentrum och sjukhuskansli vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Den nya byggnaden uppförs i tre plan med en yta på 7 980 m2. Det blir ett komplett specialistcentrum, där Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgiska verksamhet samlokaliseras. Projektet, som är en totalentreprenad i partneringssamverkan där Västfastigheter är beställare, har en budget på ca 246 mkr.

Illustration Specialisttandvårdcentrum Skövde partnering

Nytt specialisttandvårdscentrum. Illustration: Pyramiden Arkitekter

– Det här är ett stort, spännande och komplext projekt och det känns givetvis väldigt roligt att vi fått det här förtroendet, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog. Vi är specialiserade på bland annat skolor och sjukhus, projekt där partnering är en utmärkt samarbetsform. Som Sveriges ledande partneringentreprenör känns det extra bra att få vara med och bidra till samhällsbyggandet i ett samverkansprojekt av den här typen.

Projekteringen startar under försommaren 2016 och projektet beräknas vara klart för inflyttning sista kvartalet 2018.

ByggDialog har, utöver en rad färdigställda vårdbyggnader, för närvarande tre andra vårdbyggnadsprojekt som pågår i bland annat Skövde och Mölndal.

Nytt specialisttandvårdscentrum Skövde partnering Västfastigheter och ByggDialog

Fasad mot öster. Illustration: Pyramiden Arkitekter

 

Nytt kontrakt – ByggDialog bygger ny skola för tusen barn i Uppsala

22 februari 2016

ByggDialog har fått i uppdrag av Skolfastigheter i Uppsala att tillsammans bygga Nya Tiundaskolan i stadsdelen Luthagen. I dagarna tecknades kontrakt för fas två och i mitten av mars startar produktionen. 

Projektet omfattar en ny skola, förskola och idrottshall för drygt tusen barn som ska stå klar hösten 2018. Målsättningen för skolan och förskolan är att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Silver och Guld för energikraven. Projektet är en totalentreprenad i samverkansformen partnering med en entreprenadbudget på cirka 450 Mkr.

– Vi är mycket glada över att ha fått det här förtroendet, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog. Vi är ett byggföretag som enbart jobbar med partnering och vi har stor erfarenhet av just skolprojekt. Arbetssättet gör det möjligt att med bred delaktighet från alla aktörer forma och utarbeta skolans olika funktioner och slutgiltiga utförande.

Projektet utförs i virtuellt byggande och BIM används genom hela projektet. Genom att använda en 3D-modell genom hela processen kvalitetssäkrar man både kalkyler, tidplaner och kommunikationen mellan alla parter i projektet. Det stärker också dialogen med både beställare och skolverksamhet, och effektiviserar byggprocessen.

– Som Sveriges ledande partneringentreprenör vill vi också ligga i framkant när det gäller digitalsering, säger Jörgen Sundhäll. BIM är vårt enskilt viktigaste verktyg för kommunikation och dialog i projekt, något som är grundläggande för ett lyckat partneringprojekt. Vi är glada över att vara Skolfastigheters partner i Nya Tiundaskolan och ser fram emot ett nära samarbete framöver.

Kontakt
Jörgen Sundhäll, 010-459 88 01,
jorgen.sundhall@byggdialog.se

Mer om projektet finns att läsa på Skolfastigheters hemsida www.skolfastigheter.se

ByggDialog bygger Nya Tiundaskolan med Skolfastigheter i Uppsala

10 april 2015

Skolfastigheter i Uppsala har tilldelat ByggDialog uppdraget att tillsammans med Skolfastigheter skapa Nya Tiundaskolan i Luthagen, Uppsala. Uppdraget är en totalentreprenad och innefattar rivning av befintlig skola samt nybyggnation av Nya Tiundaskolan. När skolan står klar 2018 ska den rymma 1044 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den nya byggnaden ska även innefatta förskola, fritidsklubb, idrottshall och tillagningskök, med en total yta på cirka 16 000 kvadratmeter.

Projektet är ett partneringprojekt där tydligt fokus kommer ligga på dialog, samverkan och delaktighet för att gemensamt komma fram till skolans slutgiltiga utformning.

– Vi är mycket glada över att ha fått det här förtroendet, säger Jörgen Sundhäll, VD på ByggDialog. Vi är ett byggföretag som enbart jobbar med partnering (samverkan) och vi har stor erfarenhet av just skolprojekt. Arbetssättet gör det möjligt att med bred delaktighet från alla aktörer forma och utarbeta skolans olika funktioner och slutgiltiga utförande. Vi ser fram emot att bli Skolfastigheters samarbetspartner i Nya Tiundaskolan.

Mer om projektet kan du läsa om på projektsidan bolag.uppsala.se.

Tiundaskolan

Sida 1 av 3123
Claes spikar form för gjutning

Våra hantverkareVisa galleri >>

referens_helmia01

Bilder på referensprojekt

Besök vår avdelning för referensprojekt och titta på nytagna bilder från exempelvis Sunne bibliotek, Outokumpo Degerfors, Helmia Karlstad. Klicka här.

Byggdialog2023-beskuren

Karriär och jobb

Vi har ett växande behov av nya medarbetare som är intresserade av att bidra till samhällsbyggandet och utvecklas i ett expansivt företag. Välkommen till oss!

Läs mer >>

Erik Olsson

Alla uppgifter om din kontaktperson

Läs om erfarenheter och hitta kontaktuppgifter till Byggdialogs alla tjänstemän här. Gå till sidan med kontaktpersoner.

Kontaktuppgifter:

Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Telefon: +46(0)10-459 88 00


Se karta >

Tilldelningsbeslut, nya samarbeten och kontrakt

ByggDialog skriver kontrakt med Västerporten fastigheter

11 december 2017
ByggDialog har tecknat fas 2-kontrakt med Västerporten fastigheter i Örebro för projektet Neutronen 1,...
Läs hela »